موسسه حقوقی وکلای فرهیخته

بهتربن وکیل خداست : وکالت شغلی الهی است.

330

83

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع شهيد قدوسي شعبه 133

الف: کلاسه پرونده :          133

ب: شاکی : میرزاعلی

متهم : محمود

ج:موضوع : تخریب به قصد سرقت

د: گردشکار:

طی گزارش تهیه شده ازکلانتری شاکی متهم را بعد از شکستن شیشه کامیون بنز و سرقت پخش و ضبط و فلاکس چایی دستگیر کرده و به پاسگاه آورده است و متهم در اظهارتش چنین میگوید که شهرستانی هستم و به هرکس گفتم که مبلغی پول به من بدهد تا به شهرستان بروم و کسی حاضر نشد و من مجبور شدم که دست به سرقت بزنم.

شاکی در اظهاراتش در پاسگاه می گوید سارق با شکستن قفل درب ماشین داخل اتاق ماشین شده و پخشو فلاکس چایی را برداشته که در حال ترک ماشین ایشان را دستگیر کردم .

و متهم اظهار می دارد قبول دارم شیشیه ماشین را شکستم و پخش و فلاکس را سرقت کردم از اداره تشخیص هویت بعد از انگشت نگاری سابقه متهم استعلام می شودکه مشخص می شود 13 مورد سابقه درجرائم مختلف از قبیل  نگهداری و استعمال مواد مخدر سرقت وتخریب و تهیه وسیله جهت ارتکاب سرقت می باشد

لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده ختم تحقیقات مقدماتی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

قراردادسرا

در این پرونده آقای محمود متهم است به تخریب شیشه کامیون وتخریب قفل درب کامیون ونیز سرقت یک عدد فلاکس چایی و یک عدد پخش اتومبیل که باتوجه به محتویات  پروده از بابت سرقت فلاکس چای و نیز اتومبیل بلحاظ اینکه سازق موفق به بردن مال نشده است ودر مرحله شورع به جرم این موضوع بوده است لذاچون شروع به جرم سرقت فاقد وصف جزایی است و نیز در رابطه با تخریب قفل جعبه آچار ها بلحاظ انکارمتهم و فقدان دلیل کافی بر توجه اتهام در این رابطه مستنداً بهماده 177 از قانون آدک محاکم عمومی و انقلاب با رعایت بند ک ازماده 3 قانون اصلاح تشکیل محاکم عمویم و انقلاب قرارمنع پیگرد متهم صادر و اعلام میگردد ولی از بابت تخریب شیشه کامیون با توجه به محتویات پرونده اظهارات متهم و اقاریر وی بزهکاری مشار الیه محرز است لذا قرار مجرمیت متهم صادر و اعلام میگردد. قرارمنع پیگرد ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن قابل اعتراض درمحاکم عمومی جزایی دادگستری مشهد است.

کاظمی بازرس شعبه 27

قرار صادره به رویت ریاست دادسرا رسیده ایشان موافقت نموده و دستور صدور کیفر خواست را اعلام می نمایند پس صدور کیفرخواست پروده به دادگاه ارسال می شود و دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی اقدام به صدور رأی می نماید.

بسمه تعالی – رأی دادگاه

به موجب کیفر خواست صادره از سوی دادسرای عمومی  و انقلاب مشهد به شماره 5343 مورخ 14/4/84 آقای محمود 48 ساله دارای سیزده فقره سابقه کیفری مؤثر سرقت و غیره اهل و ساکن اسفراین دائر بر تخریب شیشه اتومبیل شاکی به قصد سرقت با عنایت به مندرجات پرونده و دستگیری متهم در حین ارتکاب جرم و شکایت شاکی و اقرار متهم در مراحل تحقیق و رسیدگی و گزارش مأمورین انتظامی واینکه متهم تاکنون مجازاتهای اعمال دشه درمورد وی بی تأثیر بوده است و بازدارنده وی از ارتکاب جرم مجد نبوده است و اقدام وی موجب سلب امنیت عمومی گردیده است با اثبات بزه کاری متهم درنظر دادگاه به استناد مواد 19و48و667 قانون مجازات اسلامی دادگاه متهم را به تحمل سه سال حبس بابت تخریب و بعنوان تتمیم مجازات تعزیری به اقامت اجباری به مدت پنج سال در شهرستان غاریز محکوم می نماید رأی صادره حضوری  و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان خراسان می باشد.

رئیس شعبه 133 دادگاه عمومی مشهد- قارونی

نظر کارآموز: راي صادره مطابق با قوانين و موازين شرعي صادر گرديده است .

 

 

 

 

390

84

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع شهيد قدوسي شعبه 133

الف: کلاسه پرونده :         133

ب: شاکی : گزارش

متهم : محمد مهدی

ج: موضوع : غصب عنوان مأمورین

د: گردشکار:

ازمغازه ای کامپیوتر فروشی یک دستگاه کامپیوتر و یک دستگاه چاپگر به سرقت می رود فردای آن روز متهم به مغازه مزبور مراجعه  نموده وخود را مأمور اداره آگاهی معرفی می نماید تا کاغذ خرید و مدارک اموال مسروقه را کسب کند به این اظهارکه سارق شما بازداشت شده و فردا به شعبه چهارم مراجعه نمایید برای ارائه توضیحات ومدارک اموال مسروقه را به من بدهید لذا مال باختگان مشکوک شده وبه پلیس 110 تماس گرفته و متهم دستگیر می شود متهم در تحقیقات اظهار می دارد که من فقط می خواتم گزارش از سرقت تهیه نمایم تا از طریق بسیج یامستقیماً به آگاهی ارسال دارم در حالی که متهم عضو هیچ رده ای از نیروی مقاومت بسیج نیست.

از پدر متهم تحقیق می شود و ایشان اظهار میداردکه پسرش پولهای سفر به کربلایش را سرقت کرده واز خدمت فراری است و موا د مخدر مصرف می کندو مادرش را اذیت میکند و فحاشی میکند.

و با ضمانت برادرش که جانباز و ایثارگر می باشد آزاد می شود.

در پایان تحقیقات مقدماتی در دادسرا قرار مجرمیت علیه متهم نسبت به اعتیاد عصب عنوان مأمور دولتی (آگاهی) صادر می شود.

و نسبت به اتهام فرا ر از خدمت قرار عدم صلاحیت به نفع دادسرای نیروهای مسلح صادر می شود.

و در خصوص اتهام سرقت باتوجه به فقد ادله کافی و انکار کمتهم بزه انتسابی محرز  نمی شود و درنتیجه دادسرا مستنداً به بند الف ماده 177 ق آدک قرارمنع تعقیب وی را صادر می نماید. ودر رابطه با اتهام فرار از بازداشتگاه که در پاسگاه اتفاق افتاده باتوجه به اینکه نهی صریحی دایر بر    جرم بودن عمل ارتکابی وجود ندارد و آنچه که درماده  547 قانون مجازات اسلامی آمده ناظر به زندانی می باشد و منظور از بازداشتگاه در این ماده بازداشتگاه زندان تلقی میگردد و باتفسیر مضیق و به نفع متهم از قوانین کیفری مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری به جهت جرم نبودن عمل ارتکابی قرارمنع تعقیب متهم موصوف صادر میگرددو اعلام میگردد قرار صادره به دلیل عدم وجود شاکی قطعی است.

با قرارهای صادره از سوی دادیاری شعبه 56 دادسرای عمومی وانقلاب مشهد آقای مجید اشراق ریاست دادسرا موافقت می نماید و دستور صدور کیفر خواست را می نماید لذا کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه ارسال می شود.

دادگاه تحقیقات را تکمیل و پس از اعلام ختم رسیدگی با توجه به محتویات پرونده اقدام به صدور رأی به شرح ذیل می نماید:

بسمه تعالی- رأی دادگاه

درخصوص اتهام آقای محمد مهدی متولد 1363 شغل کارگر باسوا اهل وساکن مشهد مسلمان تابع ایران فاقد پیشینه به محکومیت کیفری متأهل آزاد بقید کفالت دائر به غصب عنوان مأمورین آگاهی که باتوجه به محتویات پرونده :1- شکایت شاکی 2- شهادت شهود و انکار بلاوجه متهم بزهکاری نامبرده محرز و مسلم و لذا دادگاه با استناد به ماده پانصد و پنجاه و پنج قانون تعزیرات مصوب 6/3/1375 نامبرده را به تحمل شش ماه حبس محکوم می نماید رأی صادره غیابیست وظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی درهمین دادگاه می باشد.

دادرسی شعبه 133 دادگاه عمومی مشهد

طالبی

نظر کارآموز: راي صادره مطابق با قوانين و موازين شرعي صادر گرديده است .

+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۸ مرداد۱۳۸۲ساعت 10:11  توسط حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک09154151865  |